Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów.
Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki.  Kliknij "Zamknij" aby zaakceptować naszą politykę.

[Zamknij]

Prawo autorskie
i medialne


Archiwum

Kwestionariusz dotyczący stosowania dyrektywy 2004/48/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie egzekwowania praw własności intelektualnej

01-01-2013

W dniu 22 grudnia 2010 r. Komisja Europejska przyjęła Sprawozdanie Komisji dla Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego oraz Komitetu Regionów – Stosowanie dyrektywy 2004/48/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie egzekwowania praw własności intelektualnej (COM(2010) 779, dostępny na stronie internetowej Komisji pod adresem http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:0779:FIN:PL:PDF).

Raportowi temu towarzyszy dokument roboczy służb Komisji (SEC(2010) 1589, http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=SEC:2010:1589:FIN:EN:PDF) zawierający szczegółowe informacje na temat wdrożenia dyrektywy w państwach członkowskich UE.

Dokumenty te zostały przygotowane w oparciu o przekazane Komisji krajowe sprawozdania dotyczące implementacji dyrektywy. Polskie sprawozdanie, przyjęte przez Komitet Europejski Rady Ministrów w dniu 29 kwietnia 2009 r., jest dostępne na stronie internetowej http://www.mkidn.gov.pl/media/docs/enforcement_sprawozdanie_przyjete_przez_KERM.pdf

Publikacją Raportu Komisja wszczęła konsultacje społeczne, w których wszystkie zainteresowane strony mogą przedstawić swoje stanowisko w sprawie ewentualnej przyszłej nowelizacji dyrektywy.

W dniu 4 lutego 2011 r. Prezydencja węgierska, wspólnie z Komisją, zaproponowały metodologię, według której swoje stanowiska w tych konsultacjach powinny przedstawić państwa członkowskie UE. Państwa te zostały poproszone o odniesienie się do konkretnych kwestii związanych ze stosowaniem w praktyce przepisów wdrażających dyrektywę.

Z uwagi na to, że polskie sprawozdanie ze stosowania dyrektywy obejmowało dość krótki okres obowiązywania nowych przepisów (od czerwca 2007 r. do grudnia 2008 r.), w przeprowadzonych wówczas konsultacjach społecznych podkreślano brak istotnych doświadczeń związanych z tymi regulacjami, co utrudniało ich ocenę. Na problem ten zwróciło uwagę wiele państw członkowskich i zostało to zaznaczone w raporcie Komisji.

Dlatego na obecnym etapie, prawie dwa lata po zakończeniu prac nad krajowym raportem z wdrożenia dyrektywy, zasadne jest przeprowadzenie kolejnych konsultacji w celu zebrania nowych doświadczeń i spostrzeżeń poczynionych w tym okresie. Informacje te pozwolą na przekazanie Komisji bardziej aktualnych danych, a w na dalszym etapie – na wypracowanie stanowiska Polski odnośnie przyszłej nowelizacji dyrektywy w jak największym stopniu uwzględniającego aktualne problemy i potrzeby właścicieli oraz użytkowników praw własności intelektualnej w Polsce.

W związku z powyższym, zwracam się z uprzejmą prośbą o Państwa stanowisko odnośnie kwestii poruszonych w kwestionariuszu, stanowiącym załącznik do niniejszego pisma, który został przygotowany w oparciu o metodologię zaproponowaną przez Prezydencję węgierską we współpracy z Komisją.

Kwestionariusz dotyczy różnych praw własności intelektualnej i dość szerokiego zakresu zagadnień, dlatego nie są Państwo zobowiązani do udzielenia odpowiedzi na wszystkie zawarte w nim pytania. Proszę przede wszystkim o informacje dla Państwa najistotniejsze, wynikające z państwa praktyki w zakresie egzekwowania lub korzystania z praw własności intelektualnej. Mogą też Państwo wykraczać poza jego zakres albo ograniczyć się do przedstawienia bardziej ogólnego stanowiska w sprawie przyszłości dyrektywy 2004/48/WE w kontekście wniosków zawartych w raporcie Komisji.

Uprzejmie proszę o przesyłanie odpowiedzi w terminie do dnia 8 marca 2011 r. na adres:
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Departament Własności Intelektualnej i Mediów
ul. Krakowskie Przedmieście 15/17
00-071 Warszawa
oraz drogą elektroniczną na adresy: mdydo@mkidn(dot)gov(dot)pl i durbanski@mkidn(dot)gov(dot)pl.

MATERAIŁY DO POBRANIA 

Kwestionariusz dotyczący stosowania dyrektywy 2004/48/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie egzekwowania praw własności intelektualnej

Wyniki konsultacji społecznych:

Uwagi Agencja HetMan

Uwagi Agora

Uwagi Eurozet

Uwagi FOTA

Uwagi Grupa Onet

UwagiI IABPolska

UwagiI IWP

Uwagi KOED

Uwagi NASK

Uwagi PIKE

Uwagi PTI

Uwagi SFP

Uwagi WP

Uwagi ZAiKS

Uwagi ZPAV

Uwagi ZTKWstecz