Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów.
Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki.  Kliknij "Zamknij" aby zaakceptować naszą politykę.

[Zamknij]

Prawo autorskie
i medialne


Konsultacje społeczne

 • Konsultacje publiczne dotyczące wdrożenia najnowszych dyrektyw UE w zakresie prawa autorskiego (tzw. dyrektywy DSM i dyrektywy SatCab)

  30-07-2020

  W dniu 17 kwietnia 2019 r. Parlament Europejski i Rada UE przyjęły dyrektywę 2019/789 ustanawiającą przepisy dotyczące wykonywania praw autorskich i praw pokrewnych mające zastosowanie do niektórych transmisji online prowadzonych przez organizacje radiowe i telewizyjne oraz do reemisji programów telewizyjnych i radiowych oraz zmieniającą dyrektywę Rady 93/83/EWG oraz dyrektywę 2019/790 w sprawie prawa autorskiego i praw pokrewnych na jednolitym rynku cyfrowym oraz zmiany dyrektyw 96/9/WE i 2001/29/WE. Obydwie dyrektywy zostały opublikowane w Dzienniku Urzędowym UE L 130 z 17 maja 2019 r. str. 82-125  https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=OJ:L:2019:130:TOC .
  Termin ich implementacji upływa 7 czerwca 2021 r.

  W związku z powyższym zapraszamy wszystkich zainteresowanych do zgłaszania propozycji, uwag i postulatów dotyczących sposobu wdrożenia powyższych dyrektyw do polskiego porządku prawnego. W odniesieniu do dyrektywy 2019/790 zapraszamy także do ustosunkowania się do poniższych kwestii szczegółowych:

  1) Czy istnieje szeroko przyjęta praktyka, sformalizowana procedura postępowania lub oprogramowanie gwarantujące „odpowiedni poziom bezpieczeństwa” kopiom utworów wykonanym w celu eksploracji tekstów i danych oraz „bezpieczeństwo i integralność sieci i baz danych”, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 dyrektywy?

  2) W jaki sposób zapewnić, aby stosowane przez podmioty uprawnione środki gwarantujące „bezpieczeństwo i integralność sieci i baz danych”, o których mowa w art. 3 ust. 3 dyrektywy, nie uniemożliwiały korzystania z dozwolonego użytku na potrzeby eksploracji tekstów i danych? Czy zasadne byłoby wprowadzenie w tym zakresie odpowiednio zmodyfikowanej procedury notice-and-takedown, w ramach której na żądanie użytkownika podmioty uprawnione byłyby obowiązane do usunięcia środków zabezpieczających lub udostępnienia utworu w inny sposób?

  3) Czy należy wprowadzić ograniczenia dozwolonego użytku na potrzeby cyfrowej działalności dydaktycznej, o których mowa w art. 5 ust. 2 dyrektywy? Jeżeli tak, to w jakim zakresie?

  4) Czy wymóg reprezentatywności organizacji zbiorowego zarządzania na potrzeby licencjonowania utworów niedostępnych w obrocie handlowym, określony w art. 8 ust. 1 pkt a) dyrektywy, może być uznany za spełniony biorąc pod uwagę definicję organizacji reprezentatywnej zawartą w art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2018 r. o zbiorowym zarządzaniu prawami autorskimi i prawami pokrewnymi?

  5) Czy należy, zgodnie z art. 8 ust. 5 dyrektywy, wprowadzić dodatkowe wymogi dla licencjonowania utworów niedostępnych w obrocie handlowym (art. 8 ust. 1 dyrektywy) lub korzystania z nich w ramach dozwolonego użytku (art. 8 ust. 2 dyrektywy)? Jeżeli tak, to jakie i w jakich dziedzinach twórczości (muzyka, filmy, literatura, publicystyka itp.)?

  6) Czy mechanizm wsparcia negocjacji warunków licencyjnych w zakresie VOD, o którym mowa w art. 13 dyrektywy, jak też „pozasądowy mechanizm dochodzenia roszczeń”, o którym mowa w art. 17 ust. 9 dyrektywy oraz „alternatywna procedura rozstrzygania sporów”, o której mowa w art. 21 dyrektywy, powinny polegać na odpowiednim poszerzeniu kompetencji Komisji Prawa Autorskiego czy też należy zastosować w tych przypadkach odesłanie do instytucji mediacji uregulowanej w art. 183 z indeksami 1-15 Kodeksu postępowania cywilnego (zwłaszcza biorąc pod uwagę znacznie szersze grono mediatorów – art. 183 z indeksem 2 Kpc)?

  7) Czy i w jakim zakresie art. 14 dyrektywy dotyczący utworów sztuk wizualnych w domenie publicznej wymaga wdrożenia poprzez nowy przepis szczególny, biorąc pod uwagę aktualnie obowiązujące przesłanki ochrony prawnoautorskiej i przepisy o czasie trwania ochrony utworu?

  8) Czy należy zdefiniować użyty w art. 15 ust. 1 dyrektywy termin „bardzo krótki fragment publikacji prasowej” jako jedno z istotnych ograniczeń zakresu przedmiotowego nowego prawa pokrewnego wydawców prasowych czy też należy pozostawić ten termin jako klauzulę generalną?

  9) Czy na potrzeby wykonywania nowego prawa pokrewnego wydawców należy wprowadzić obowiązkowe pośrednictwo organizacji zbiorowego zarządzania?

  10) Jaki powinien być udział autorów publikacji prasowych w przychodach wydawców uzyskiwanych z eksploatacji tych publikacji przez dostawców usług społeczeństwa informacyjnego, stosownie do art. 15 ust. 5 dyrektywy? Czy zasadne byłoby zastosowanie tu analogii do udziału autorów i wydawców w opłatach kompensacyjnych, o których mowa w art. 20 ust. 4 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (50%-50%)?

  11) Czy należy doprecyzować definicję „dostawca usług udostępniania treści online”, zawartą w art. 2 pkt 6) w zw. z art. 17 dyrektywy i motywem 63, poprzez np. określenie minimalnej liczby przechowywanych utworów lub przedmiotów praw pokrewnych?

  12) Czy na potrzeby licencjonowania publicznego udostępniania utworów przez „dostawców usług udostępniania treści online” należy wprowadzić obowiązkowe pośrednictwo organizacji zbiorowego zarządzania? Jeżeli tak, to w jakich dziedzinach twórczości i czy tak udzielane licencje powinny mieć rozszerzony skutek jak w art. 5 ust. 2-4 ustawy o zbiorowym zarządzaniu prawami autorskimi i prawami pokrewnymi?

  13) Czy przypadki dozwolonego użytku określone w art. 17 ust. 7 dyrektywy (cytowanie, krytyka, parodia, pastisz itd.) wymagają osobnego uregulowania w ustawie lub też zmiany już obowiązujących przepisów o dozwolonym użytku (art. 29 i 29 z indeksem 1 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych)?

  14) Czy wdrożenie art. 18 dyrektywy przewidującego prawo do odpowiedniego wynagrodzenia dla twórców i wykonawców za przeniesienie ich praw lub udzielenie licencji powinno polegać na wprowadzeniu prawa do niezbywalnego wynagrodzenia, np. na wzór rozwiązania przyjętego obecnie w art. 70 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych? Jeżeli tak, jakie dziedziny twórczości i jakie pola eksploatacji powinny być objęte tym wynagrodzeniem i jak uwzględnić w tych nowych rozwiązaniach zasadę swobody zawierania umów zgodnie z art. 18 ust. 2 dyrektywy?14) Czy wdrożenie art. 18 dyrektywy przewidującego prawo do odpowiedniego wynagrodzenia dla twórców i wykonawców za przeniesienie ich praw lub udzielenie licencji powinno polegać na wprowadzeniu prawa do niezbywalnego wynagrodzenia, np. na wzór rozwiązania przyjętego obecnie w art. 70 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych? Jeżeli tak, jakie dziedziny twórczości i jakie pola eksploatacji powinny być objęte tym wynagrodzeniem i jak uwzględnić w tych nowych rozwiązaniach zasadę swobody zawierania umów zgodnie z art. 18 ust. 2 dyrektywy?

  15) Czy należy doprecyzować przypadki, w których zgodnie z art. 19 ust. 4 dyrektywy wyłączony zostaje obowiązek przejrzystości - zdefiniowany w art. 19 ust. 1 dyrektywy - np. poprzez wskazanie konkretnych dziedzin twórczości lub pól eksploatacji?

  16) Czy należy wyłączyć prawo twórcy i wykonawcy do „odwołania” licencji lub przeniesienia prawa (wypowiedzenia umowy lub odstąpienia od niej) w odniesieniu do określonych rodzajów utworów lub kategorii uprawnionych zgodnie z art. 22 ust. 2 dyrektywy?

  17) Czy „obowiązek przejrzystości”, zdefiniowany w art. 19 dyrektywy, któremu zgodnie z art. 27 dyrektywy podlegać będą umowy od dnia 7 czerwca 2022 r., powinien dotyczyć również umów zawartych przed tą datą? Jeżeli tak, to czy powinny zostać wprowadzone jakieś wyłączenia w zastosowaniu ww. obowiązku np. z uwagi na datę zawarcia umowy lub upływ terminu przedawnienia roszczenia głównego?17) Czy „obowiązek przejrzystości”, zdefiniowany w art. 19 dyrektywy, któremu zgodnie z art. 27 dyrektywy podlegać będą umowy od dnia 7 czerwca 2022 r., powinien dotyczyć również umów zawartych przed tą datą? Jeżeli tak, to czy powinny zostać wprowadzone jakieś wyłączenia w zastosowaniu ww. obowiązku np. z uwagi na datę zawarcia umowy lub upływ terminu przedawnienia roszczenia głównego?

  W odniesieniu do dyrektywy 789/2019 prosimy w szczególności o odniesienie się do następujących zagadnień:

  1) W jaki sposób należy potraktować „wprowadzanie bezpośrednie” w rozumieniu art. 2 pkt 4 w zw. z art. 8 dyrektywy – czy powinno być to nowe pole eksploatacji wyraźnie wskazane w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych czy też ten sposób eksploatacji utworów należy uregulować jako jeden ze sposobów nadawania lub reemitowania?

  2) Czy „wprowadzanie bezpośrednie” powinno być objęte obowiązkowym pośrednictwem organizacji zbiorowego zarządzania tak jak reemitowanie, stosownie do art. 8 ust. 2 dyrektywy?

  Na odpowiedzi oczekujemy do końca września br. Będziemy wdzięczni za przekazanie korespondencji również w wersji edytowalnej na adres: dwim(at)mkidn(dot)gov(dot)pl   .

 • Wyniki konsultacji dotyczących projektu zmiany prawa autorskiego (Dyrektywa Marrakesz)

  29-08-2018Zapraszamy do zapoznania się z przedstawionymi w ramach konsultacji publicznych uwagami oraz z treścią Raportu z konsultacji projektu nowelizacji prawa autorskiego, która wdraża Dyrektywę 2017/1564, dotyczącą dozwolonego użytku na rzecz osób niewidomych, osób słabowidzących lub osób z niepełnosprawnościami uniemożliwiającymi zapoznawanie się z drukiem.
 • Rozpoczęły się konsultacje publiczne dotyczące Projektu ustawy o zmianie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy o ochronie baz danych

  03-07-2018Uprzejmie informujemy, że rozpoczeły się konsultacje publiczne projektu nowelizacji prawa autorskiego, która wdraża Dyrektywę 2017/1564, dotyczącą dozwolonego użytku na rzecz osób niewidomych, osób słabowidzących lub osób z niepełnosprawnościami uniemożliwiającymi zapoznawanie się z drukiem. Zapraszamy do wzięcia udziału w konsultacjach.
 • Wyniki konsultacji dotyczących traktatu WIPO o ochronie organizacji nadawczych

  11-05-2017

  Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego informuje, że zakończyły się konsultacje projektu traktatu WIPO o ochronie organizacji nadawczych. Zapraszamy do zapoznania się z przedłożonymi stanowiskami.

 • Projekt ustawy o zbiorowym zarządzaniu skierowany do konsultacji społecznych

  18-04-2017

  Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego skierowało do konsultacji społecznych projekt ustawy o zbiorowym zarządzaniu prawami autorskimi i prawami pokrewnymi. Projektowana ustawa będzie wdrażać do polskiego porządku prawnego dyrektywę 2014/26/UE. Celem projektowanej ustawy jest kompleksowe uregulowanie działalności organizacji zbiorowego zarządzania w Polsce. Zastąpi ona dotychczasowe przepisy w tym zakresie, tj. rozdziały 12 i 12(1) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

 • Resort kultury rozpoczął konsultacje dotyczące traktatu WIPO o ochronie organizacji nadawczych

  10-04-2017

  W ramach Stałego Komitetu ds. Praw Autorskich i Praw Pokrewnych (SCCR), powołanego przez Zgromadzenie Ogólne Światowej Organizacji Praw Własności Intelektualnej (WIPO) toczą się prace nad traktatem o ochronie organizacji nadawczych. W związku z tym, że prace SCCR nad traktatem mogą niedługo wkroczyć w bardziej zaawansowany etap, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego zwraca się z uprzejmą prośbą o Państwa opinię na temat przedmiotowego dokumentu, którą należy przesłać do 25 kwietnia 2017 r.

 • Wyniki konsultacji dotyczących propozycji modernizacji prawa autorskiego przedstawionych przez KE

  28-10-2016

  Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego informuje, że zakończyły się konsultacje poprzedzające powstanie polskiego stanowiska w prowadzonych przez Komisję Europejską konsultacjach dotyczących propozycji modernizacji prawa autorskiego przedstawionych przez KE.  Zapraszamy do zapoznania się z przedłożonymi stanowiskami.

 • Resort kultury rozpoczął konsultacje dot. propozycji modernizacji prawa autorskiego przedstawionych przez KE

  15-09-2016

  Dnia 14 września br., Komisja Europejska przedstawiła propozycje dotyczące modernizacji prawa autorskiego. Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego jest odpowiedzialne za przygotowanie stanowiska rządu polskiego dotyczącego przyjętych przez Komisję Europejską dokumentów. W związku z powyższym, resort kultury zwraca się z uprzejmą prośbą o wyrażenie Państwa opinii na ich temat w terminie do dnia 14 października br.

 • Stanowisko MKiDN w sprawie roli wydawców w prawnoautorskim łańcuchu wartości oraz wyjątku na rzecz panoramy

  05-08-2016

  Zapraszamy do zapoznania się ze stanowiskiem polskiego resortu kultury w przeprowadzonych przez Komisję Europejską konsultacjach w sprawie roli wydawców w prawnoautorskim łańcuchu wartości oraz wyjątku na rzecz panoramy. Stanowisko to zostało przygotowane przez MKiDN w oparciu o wyniki przeprowadzonych w kwietniu br. konsultacji społecznych.

 • Wyniki polskich konsultacji dot. nowelizacji dyrektywy audiowizualnej

  01-08-2016

  Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego informuje, że zakończyły się konsultacje poprzedzające powstanie polskiego stanowiska wobec przedstawionego przez Komisję Europejską projektu nowelizacji Dyrektywy 2010/13/UE o audiowizualnych usługach medialnych (druk Komisji: COM (2016) 287 final). Zapraszamy do zapoznania się z przedłożonymi stanowiskami.

Strony:   1-10 z 72 Nastepna strona »