Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów.
Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki.  Kliknij "Zamknij" aby zaakceptować naszą politykę.

[Zamknij]

Prawo autorskie
i medialne


Archiwum

 • Nowelizacja prawa autorskiego

  08-01-2013

  ustawa z dnia 8 lipca 2010 r. o zmianie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych

 • ACTA

  08-01-2013

  Umowa handlowa dotycząca zwalczania obrotu towarami podrobionymi między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, Australią, Kanadą, Japonią, Republiką Korei, Meksykańskimi Stanami Zjednoczonymi, Królestwem Marokańskim, Nową Zelandią, Republiką Singapuru, Konfederacją Szwajcarską i Stanami Zjednoczonymi Ameryki.

 • Dyrektywa satelitarno-kablowa w wybranych państwach UE

  01-01-2013

  W ramach projektu Transition Facility - Twinning Project PL04-IB-OT-03 "Wzmocnienie ochrony praw własności intelektualnej i przemysłowej" została przygotowana analiza na temat wdrożenia w wybranych państwach członkowskich Unii Europejskiej dyrektywy Rady 93/83/WE w sprawie koordynacji niektórych zasad dotyczących prawa autorskiego oraz praw pokrewnych stosowanych w odniesieniu do przekazu satelitarnego oraz retransmisji drogą kablową. Jej celem było ustalenie, czy istnieją jakiekolwiek praktyki europejskie w zakresie zbiorowego zarządzania prawami autorskimi i pokrewnymi dotyczące przekazu satelitarnego i przekazu drogą kablową. Jest to pierwszy tak obszerny przegląd stworzony w tym przedmiocie.

 • Konsultacje w sprawie przyszłości europejskiego prawa autorskiego

  01-01-2013

  W związku z opublikowaniem przez Komisję Europejską planu pracy na rok 2010 (dostępny na stronie http://ec.europa.eu/atwork/programmes/docs/cwp2010_en.pdf), zawierającego zapowiedzi szeregu inicjatyw w zakresie praw autorskich, zwracamy się z uprzejmą prośbą o Państwa opinie na temat przyszłości europejskich regulacji w tym zakresie. Będą one stanowić niezwykle cenny wkład w prace nad priorytetami polskiego Rządu dotyczącymi harmonizacji prawa autorskiego i praw pokrewnych w Europie. Precyzyjne zdefiniowanie tych priorytetów jest konieczne także w kontekście zbliżającego się przewodnictwa Polski w Radzie UE

 • Projekt rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu rocznego sprawozdania z działalności organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi lub prawami pokrewnymi

  01-01-2013

  Ustawa z dnia 8 lipca 2010 r. o zmianie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz. U. Nr 152, poz. 1016), która weszła w życie po upływie 2 miesięcy od dnia ogłoszenia, czyli w dniu 21 października 2010 r., wprowadziła w art. 104 ust. 31 obowiązek sporządzania rocznego sprawozdania z działalności organizacji zbiorowego zarządzania. Na podstawie art. 104 ust 35 minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego określa, w drodze rozporządzenia szczegółowy zakres przedmiotowego sprawozdania uwzględniając informacje na temat struktury organizacyjnej organizacji zbiorowego zarządzania, jej organów wewnętrznych i majątku oraz działalności w zakresie zbiorowego zarządzania i ochrony praw autorskich i praw pokrewnych, a także konieczność dokonania oceny prawidłowości realizacji przez organizację jej celów statutowych.

 • Kwestionariusz dotyczący stosowania dyrektywy 2004/48/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie egzekwowania praw własności intelektualnej

  01-01-2013

  W dniu 22 grudnia 2010 r. Komisja Europejska przyjęła Sprawozdanie Komisji dla Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego oraz Komitetu Regionów – Stosowanie dyrektywy 2004/48/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie egzekwowania praw własności intelektualnej (COM(2010) 779, dostępny na stronie internetowej Komisji pod adresem http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:0779:FIN:PL:PDF)

 • Konsultacje dokumentów Komisji Europejskiej: Strategia IPR, Dzieła Osierocone, powierzenie OHIM spraw z zakresu egzekwowania praw własności intelektualnej

  01-01-2013

  Zapraszamy do konsultacji trzech dokumentów Komisji Europejskiej dotyczących prawa własności intelektualnej:

  Komunikatu KE "Jednolity rynek dla praw własności intelektualnej" zawierającego strategię w obszarze praw własności intelektualnej,

  Projektu dyrektywy w sprawie dzieł osieroconych,

 • Konsultacje Zielonej Księgi ws. dystrybucji utworów audiowizualnych w Internecie w UE

  01-01-2013

  W dniu 13 lipca 2011 r. Komisja Europejska opublikowała dokument wzywający do debaty na temat wyzwań jakie stoją przez Wspólnym Rynkiem w związku z rozpowszechnianiem treści audiowizualnych w Internecie w Unii Europejskiej pt. Zielona Księga w sprawie dystrybucji utworów audiowizualnych w Internecie w Unii Europejskiej: możliwości i wyzwania związane z jednolitym rynkiem cyfrowym KOM (2011) 427; (Green Paper on the online distribution of audiovisual works in the European Union: opporunities and challenges towards a digital single market COM (2011) 427).

 • Projekt Traktatu WIPO o artystycznych wykonaniach audiowizualnych

  01-01-2013

  Wstępna propozycja przepisów merytorycznych traktatu do rozpatrzenia przez Konferencję dyplomatyczną 

  Wstępna propozycja przepisów administracyjnych i końcowych traktatu do rozpatrzenia przez Konferencję dyplomatyczną

Strony:   1-9 z 9