Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów.
Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki.  Kliknij "Zamknij" aby zaakceptować naszą politykę.

[Zamknij]

Prawo autorskie
i medialne


Archiwum

Konsultacje w sprawie przyszłości europejskiego prawa autorskiego

01-01-2013

W związku z opublikowaniem przez Komisję Europejską planu pracy na rok 2010 (dostępny na stronie http://ec.europa.eu/atwork/programmes/docs/cwp2010_en.pdf), zawierającego zapowiedzi szeregu inicjatyw w zakresie praw autorskich, zwracamy się z uprzejmą prośbą o Państwa opinie na temat przyszłości europejskich regulacji w tym zakresie. Będą one stanowić niezwykle cenny wkład w prace nad priorytetami polskiego Rządu dotyczącymi harmonizacji prawa autorskiego i praw pokrewnych w Europie. Precyzyjne zdefiniowanie tych priorytetów jest konieczne także w kontekście zbliżającego się przewodnictwa Polski w Radzie UE

Bardziej szczegółowe informacje na temat planowanych przez Komisję inicjatyw można odnaleźć w dokumencie roboczym Komisji z 22 października 2009 r. Creative Content in a European Digital Single Market: Challenges for the Fuure – A Reflection Document of DG INFSO and DG MARKT, który był już przedmiotem konsultacji prowadzonych przez MKiDN. Poniżej zamieszczono zarówno angielską wersję tego dokumentu, jak i jego polskie tłumaczenie.

Z uwagi na dość szeroki zakres zapowiadanych przez Komisję inicjatyw, proponuję, aby w przygotowywaniu stanowiska w niniejszych konsultacjach skorzystali Państwo z poniższych tez przygotowanych przez Departament Prawny MKiDN. Oczywiście Państwa odpowiedź może wykraczać poza zaproponowane poniżej tematy albo ograniczać się tylko do wybranych zagadnień.

I

Rozwiązania mające na celu stworzenie sprzyjającego środowiska dla działalności twórców i innych posiadaczy praw w świecie cyfrowym.

1. Jakie zmiany prawne są konieczne dla ułatwienia udzielania licencji na korzystanie (zarówno w sposób komercyjny jak i niekomercyjny) z utworów i przedmiotów praw pokrewnych w sieci i systemach „na żądanie”, umożliwiające ich legalne udostępnianie na całym terytorium UE? W szczególności, czy za zasadne należy uznać zmiany proponowane w tym zakresie w Reflection document, zmierzające do:

a) określenia jednego pola eksploatacji, obejmującego prawo do zwielokrotniania i rozpowszechniania utworów/przedmiotów praw pokrewnych w sieci (pkt 2.1);

b) wyeliminowania barier w ponadgranicznej eksploatacji utworów audiowizualnych (pkt 2.3);

c) zmian w zakresie terytorialnego charakteru praw autorskich (pkt 4.2) oraz ewentualnego ustanowienia jednolitego, europejskiego prawa autorskiego, uprawniającego twórców do udzielenia licencji pan-europejskich;

d) określenia zasad udzielania licencji na eksploatację utworów w sieci i ułatwień  w zakresie dostępu do informacji o właścicielach praw, a także określenia roli organizacji zbiorowego zarządzania w procesie udzielania licencji ponadgranicznych, także w kontekście decyzji Komisji z 16 lipca 2008 r. w sprawie COMP/C2/38.698-CISAC oraz w jakim kierunku powinny iść ewentualne rozwiązania legislacyjne?

2. W jaki sposób powinien zostać rozwiązany problem dostępu online do tzw. dzieł osieroconych (orphan works), w szczególności:

a) czy europejska regulacja w tym zakresie powinna obejmować wyłącznie utwory literackie, czy też muzyczne i audiowizualne;

b) czy europejska regulacja w tym zakresie powinna dotyczyć wyłącznie użytku niekomercyjnego (np. biblioteki i ogólnodostępne archiwa internetowe), czy też powinna dopuszczać użytek komercyjny utworów osieroconych;

c) jakie powinny być kryteria uznania utworu za osierocony, w tym wymogi dotyczące „starannych poszukiwań” podmiotów uprawnionych;

d) czy udostępnianie utworów osieroconych powinno odbywać się w drodze licencji udzielanych przez organizacje zbiorowego zarządzania, czy raczej poprzez mechanizm ograniczonej licencji ustawowej (pkt 5.1 Reflection document; patrz także komunikat Komisji z  19 października 2009 r. „Prawo autorskie w gospodarce opartej na wiedzy” – COM(2009) 532);

e) czy rozwiązania europejskie w tym zakresie powinny obejmować także dzieła, których nakład został wyczerpany (out-of-print), a jeżeli tak – jak ta kategoria utworów powinna zostać zdefiniowana?

3. W jakim zakresie dyrektywa Rady nr 93/83/EWG z dnia 27 września 1993 r. w sprawie koordynacji niektórych zasad dotyczących prawa autorskiego oraz praw pokrewnych stosowanych w odniesieniu do przekazu satelitarnego oraz retransmisji drogą kablową, powinna zostać dostosowana do obecnych realiów technologicznych oraz do zmian wprowadzonych dyrektywą 2007/65/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 grudnia 2007 r., zmieniającą dyrektywę Rady 89/552/EWG w sprawie koordynacji niektórych przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych państw członkowskich, dotyczących wykonywania telewizyjnej działalności transmisyjnej?

4. Czy należy dokonać harmonizacji zasad działalności organizacji zbiorowego zarządzania, w szczególności w zakresie:

a) zasad udzielania licencji przez organizacje, w tym określania wysokości stawek oraz możliwości wprowadzenia „rozszerzonego zbiorowego zarządu”, obejmującego uprawnionych, którzy nie są członkami organizacji ani nie powierzyli jej swoich praw;

b) relacji właścicieli praw z organizacjami, także w kontekście decyzji Komisji z 16 lipca 2008 r. w sprawie COMP/C2/38.698-CISAC, współpracy międzynarodowej i wzajemnej reprezentacji uprawnionych z różnych państw oraz ogólnych zasad i przejrzystości funkcjonowania organizacji, w tym udzielania zezwoleń na ich działanie, także w kontekście przepisów dyrektywy 2006/123/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 12 grudnia 2006 r. dotyczącej usług na rynku wewnętrznym?

5. Czy w kontekście korzystania z twórczości w sieci konieczna jest rewizja, a być może także otwarcie katalogu przypadków dozwolonego użytku, określonego w art. 5 dyrektywy 2001/29/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 maja 2001 r. w sprawie harmonizacji niektórych aspektów praw autorskich i pokrewnych w społeczeństwie informacyjnym (pkt 5.1 Reflection document)?

II


Rozwiązania mające na celu tworzenie atrakcyjnych, legalnych ofert dostępu konsumentów do twórczości przy wykorzystaniu technologii cyfrowych.

1. Jakie środki – legislacyjne lub pozalegislacyjne – mogłyby być podjęte na poziomie europejskim, aby wspierać tworzenie nowych modeli biznesowych i innowacyjnych rozwiązań dotyczących dystrybucji twórczości, stanowiących atrakcyjną alternatywę dla coraz bardziej powszechnego zjawiska piractwa w sieci?
2. W szczególności, czy jednym z takich rozwiązań mogłoby być wprowadzenie systemu opłat od dostawców usług internetowych, stanowiących rekompensatę/wynagrodzenie z tytułu nielegalnej wymiany plików w sieci oraz jakie skutki miałoby takie rozwiązanie dla rynku legalnej dystrybucji twórczości?

Uprzejmie prosimy o przesyłanie odpowiedzi w terminie do dnia 30 czerwca 2010 r. na adres:
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Departament Prawny
ul. Krakowskie Przedmieście 15/17
00-071 Warszawa
oraz drogą elektroniczną na adresy mdydo@mkidn(dot)gov(dot)pl i durbanski@mkidn(dot)gov(dot)pl.
 

MATERIAŁY DO POBRANIA 

Treści Kreatywne na Cyfrowym Wspólnym Rynku Europejskim Wyzwania na przyszłość Zagadnienia do rozważenia - dokument Dyrekcji Generalnych Komisji Europejskiej ds. Społeczeństwa Informacyjnego i Rynku Wewnętrznego

Creative Content in a European Digital Single Market: Challenges for the Fuure – A Reflection Document of DG INFSO and DG MARKT

Wyniki konsultacji:

Archiwa Państwowe 

Google

Grupa TP

KRRiT

PIKE

Polska Książka

Polskie Radio

PSPM

REPROPOL

SAP

TVP

ZAiKS

ZIPSEE

ZPAV

Związek Telewizji Kablowych 

 

 Wstecz